Geschäftsführung

Bild: Gennadi Schermann
Gennadi Schermann

Geschäftsführung DIZ | Digitales Innovationszentrum GmbH
schermann@diz-bw.de
0721.602 897-28DIZ-Team

Bild: Alexander Dregger
Alexander Dregger

FZI Forschungszentrum Informatik
dregger@diz-bw.de
0721.9654-659

Bild: Sabine Schneider
Sabine Schneider

FZI Forschungszentrum Informatik
schneider@diz-bw.de
0721.9654-625

Bild: Sebastian Felzmann
Sebastian Felzmann

FZI Forschungszentrum Informatik
info@diz-bw.de
0721.9654-977